Definitioner av industrispecifika batteritermer

Innehållsförteckning

  Batteritermer från A till Ö: de viktigaste specialtermerna i batterivärlden. Så att du förstår vad vi snackar om.

  – – – –

  Absorberande glasfibermatta (AGM)

  En matta eller skikt bestående av mikroglasfiber som används för att absorbera svavelsyran i blybatterier. Den urskiljande faktorn i ett AGM-batteri.

  Aktivt material

  Det aktiva materialet i den positiva plattan består av blydioxid, medan den negativa plattan innehåller blysvamp (metalliskt poröst bly). När en strömkrets skapas under upp- och urladdning reagerar dessa material med svavelsyran enligt följande kemiska formel: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O

  Ampere (Amp, A)

  Mätenhet för elektriskt flöde eller ström genom en krets.

  Amperetimmar (Amp)

  Mätenhet för batteriets energilagringskapacitet; beräknas genom att multiplicera strömstyrkan i ampere med urladdningstiden i timmar. (Exempel: ett batteri som levererar 5 ampere i 20 timmar levererar 5 ampere x 20 timmar = 100 amperetimmar kapacitet.)

  Arbetskapacitet

  Den urladdade elektriska energin i watt-timmar (Wh) för en ackumulator med en genomsnittlig urladdningsspänning, justerat efter Tnom.

  Arbetsspänning

  Uppstår vid cellen eller batteriets elektriska anslutning så snart batteriet kopplas till en elektrisk förbrukare; lägre än den nominella spänningen.

  Batterilåda

  Den låda som innehåller elektrodblocken, kontakterna och elektrolyten.

  Batteriladdare

  Enhet som levererar elektrisk ström till ett sekundärbatteri. Produktlansering: batteriladdare.

  Batteritest

  Beskriver det test som identifierar laddningsstatus och elektrolytnivå i blybatterier med flytande elektrolyt. Laddningsstatusen avgörs genom att mäta syradensiteten.

  Belastning

  Anger med hur mycket ström, i ampere, ett fulladdat batteri kan belastas under en viss tid vid en viss temperatur utan att spänningen sjunker under en fördefinierad miniminivå.

  Bly (Pb)

  Kemiskt element tillhörande tungmetallerna (specifik vikt 11,341 g/cm3). Används i form av bivalenta och/eller tetravalenta föreningar (PbSO4 eller PbO2), porös blysvamp i aktiva material och bly-antimon eller blykalciumlegeringar till galler i blybatterier.

  Blydioxid

  Tetravalent blydioxid (PbO2) som bildas under den elektrokemiska processen och utgör det aktiva materialet i den positiva blyelektroden. Färg: brunsvart.

  Bly, fritt (Pbmetallisk)

  Icke-oxiderat restbly i härdade blyplattor. Se Härdning.

  Blykalciumlegering

  Blylegering för galler som används i underhållsfria blybatterier. Kalciumkomponenten svarar vanligtvis för 0,08 %.

  Blymonoxid (lithargit)

  Bivalent blymonoxid (PbO) som kan förekomma med antingen ortorombisk kristallstruktur med gulorange färg eller tetragonal struktur med rödorange färg. Används för att producera aktiva blymassor.

  Blysulfat (PbSO4)

  Kemisk förening som bildas på de positiva och negativa plattorna i ett blybatteri under urladdning. Uppstår när svavelsyra reagerar med den positiva elektrodens blydioxid eller den negativa elektrodens metalliska bly.

  Blysulfat, tetrabaserat

  Kemisk formel: 3 PbO

  Blysyrabatteri

  Ackumulator i vilken elektroderna i huvudsak består av bly medan elektrolyten består av utspädd svavelsyra. Produktlansering: Bilbatterikatalog.

  Cell

  Den elektrokemiska, strömproducerande basenheten i ett batteri som består av en positiv plattsats, negativa plattor, elektrolytvätska, separatorer och hölje. Det finns sex celler i ett 12-volts blysyrabatteri.

  Cykel

  I ett batteri motsvarar en urladdning plus en uppladdning en cykel.

  Del överdragen med bly

  Metalldel med en tunn, skyddande beläggning av metallisk bly som har lagrats på ytan genom förzinkning.

  Djupurladdning

  Tillstånd i vilket en battericell är helt urladdad och använder så låg strömstyrka att spänningen sjunker under den absoluta minimigränsen.

  Effektiv inre resistans

  Den mätbara resistansen mot strömflödet i ett batteri, uttryckt som ett fall i batterispänning i förhållande till urladdningsström. Värdet är beroende av batteriets konstruktion, laddningsstatus, temperatur och ålder.

  Elektrolyt

  Elektolyten i ett blysyrabatteri består av svavelsyra utspätt med vatten. Ledare som ser till att den elektrokemiska reaktionen får det vatten och sulfat som krävs: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20

  Formering

  Initial elektrisk laddning för omvandling av aktiv massa till laddningsstatusen (t.ex. PbSO4 -> Pb (-) och PbO2 (+)).

  Form, gjutning

  En komponent gjord av järn eller stål i vilken formens angivna geometri bildar en slags håla (t.ex. gjutformar för tillverkning av blygaller).

  Första laddning

  Den första laddningen efter att elektrolyten har hällts över i ett torrt, förladdat batteri, med målet att uppnå cellen eller batteriets fulla initialkapacitet.

  Galler

  Den blylegerade ram som håller det aktiva materialet på plats i battericellen och leder ström.

  Haveri

  Tillstånd i vilket ett batteri inte längre fungerar som det ska. Det finns olika typer av haverier.

  Haveri, permanent

  Tillstånd i vilket en cell eller ett batteri inte längre kan laddas till en adekvat nivå.

  Haveri, reversibelt

  Feltillstånd som kan åtgärdas med hjälp av särskilda elektriska processer eller rekonditionering.

  Hölje

  Det hölje av polypropen eller hårdgummi som håller batteriets plattor och elektrolyt på plats.

  Impedans

  Det elektriska motståndet till en växelström; består av en reaktans och en ohmsk resistans.

  Industriellt batteri

  Lagringsbatteri som används för att leverera energi till industriell utrustning (t.ex. gaffeltruckar).

  Initialtemperatur

  Elektrolytens temperatur i en ackumulator i början av urladdnings- och laddningsprocessen.

  Initialspänning

  Batteriets initialspänning motsvarar driftspänningen i början av urladdningsprocessen. Mätningen börjar oftast så snart strömmen har flödat så pass länge att spänningen ligger kvar på en konstant nivå, till exempel efter 10 % användning av ett tidigare fulladdat batteri.

  Inre resistans

  Batteriets ohmska resistans.

  Isolationsresistans

  Resistansen mellan en cell eller ett batteri och en massa/jord (t.ex. fordonskaross).

  JIS-kod

  Powersports-batterier testas i enlighet med JIS; i detta fall JIS D 5302:2004. Står för Japanese Industrial Standard och gäller ordinarie vätskefyllda blysyrabatterier för motorcyklar. Standarden specificerar typ, design och test av blysyrabatterier, inklusive testmetoder i den senaste utgåvan för VRLA-batterier (Valve Regulated Lead Acid).

  Jord

  Referenspotentialen i en krets. Resultatet av att man fäster en batterikabel på fordonets kaross eller chassi och sedan använder detta för att sluta kretsen istället för att koppla direkt från en komponent. Idag använder över 99 % av bilar och lätta lastbilar den negativa batteripolen som jord.

  Kallstartström

  Hur många ampere ett blysyrabatteri kan leverera vid 0 °F (-17,8 °C) i 30 sekunder utan att underskrida minst 1,2 volt per cell. Väldigt viktigt för batteriers funktion.

  Kapacitet

  Ett fulladdat batteris förmåga att leverera en specifik mängd elektricitet (Amp-Hr, Ah) vid en given hastighet (Amp, A) under en begränsad tid (Hr).

  Korrosion

  En destruktiv kemisk reaktion som uppstår när en flytande elektrolyt kommer i kontakt med ett reaktivt material – utspädd svavelsyra på järn bildar till exempel korrosion i form av rost.

  Kortslutning

  Oavsiktlig förbikoppling i en elektrisk produkt eller koppling, för det mesta med mycket lågt motstånd så att strömflödet ökar. I en battericell kan kortslutningen vara tillräckligt allvarlig för att ladda ur cellen och göra batteriet obrukbart.

  Krets

  Elektronflödets bana. En sluten krets är komplett. En öppen krets är bruten eller frånkopplad.

  Laddning

  Ladda ett batteri fullt från icke-fulladdad status (t.ex. för att batteriet har självurladdat).

  Laddning med hög ström

  Laddning med strömstyrka över 1C.

  Laddning med låg ström

  Laddning med strömstyrka som ligger precis ovanför vad som behövs för att kompensera för urladdningsförlusten.

  Laddningsacceptans

  Den strömkvantitet i amperetimmar som ett batteri med en definierad laddningsnivå tål under en viss tid vid en viss temperatur och laddningsspänning.

  Laddningsnivå (State of Charge, SoC) / Hälsotillstånd (State of Health, SoH)

  Den mängd elektrisk energi ett batteri innehåller vid en viss tidpunkt. Visas som en procent av energimängden hos ett fulladdat batteri.

  Lamp-black

  Fint kolpulver som används som ingrediens i negativa blymassor. Komponentandel ≤ 0,5 %.

  Lignin

  Samlingsnamn på en serie polymera föreningar som tillsammans med cellulosa ingår i växters cellväggar. Huvudkomponent i den negativa blymassans tillsatser, där den utgör ≤1 %. Säljs under namnet Vanisperse.

  Livslängd

  Hur länge ett batteri erbjuder fullgod prestanda mätt i antal år eller antal laddnings-/urladdningscykler.

  Livslängd, brukbar

  Hur länge en ackumulator är brukbar innan dess kapacitet sjunker under en bestämd andel av märkeffekten, uttryckt i tid.

  Livslängd, cyklisk

  Antalet cykler ett batteri varar innan kapaciteten sjunker under det tillåtna minimivärdet.

  Lock

  Höljets lock.

  Luftventil, stängningsbar

  Säkerhetsventil i cellen som öppnas vid övertryck och stängs igen automatiskt när trycket har återgått till det normala (t.ex. i gelbatteri, AGM-batteri).

  Märkeffekt

  Kapaciteten i Ah (angiven av tillverkaren) vid bestämda urladdningsförhållanden (ström, temperatur)

  Maskingjutning

  Hel- eller halvautomatisk gjutningsprocess för galler eller smådelar.

  Massa, aktiv

  Det material i elektroderna som deltar i laddnings- och urladdningsprocessen. I ett nickel-kadmiumbatteri använder man nickelhydroxid och kadmiumhydroxid som aktiv massa i de positiva respektive de negativa elektroderna. I en blycell använder man blydioxid och porös blysvamp som aktiv massa i de positiva respektive de negativa elektroderna. Då svavelsyran i blycellen agerar elektrolyt och därmed deltar i cellreaktionen kan även denna anses var en aktiv massa.

  Mattning

  Långsiktig kapacitetsförlust förknippad med användning.

  Negativ elektrod

  Se Elektrod, negativ.

  Negativ pol

  Den negativa polen i ett batteri.

  Nominell spänning

  Se Spänning, nominell.

  Ohm

  Mätenhet för elektriskt motstånd eller impedans i en elektrisk krets.

  Parallellkoppling

  Sammankopplingen av samtliga positiva eller negativa poler i flera batterier. Ökar batterinätverkets kapacitet samtidigt som det bibehåller en konstant spänning.

  Pasta

  Blandning av olika föreningar (t.ex. blydioxid och vatten, svavelsyra) som används för att behandla de positiva och negativa gallrena i ett blysyrabatteri. Man skiljer på positiv och negativ pasta utifrån använt recept. Dessa pastor omvandlas sedan till positiva och negativa härdade massor.

  Platta – negativ

  Gjuten metallram som innehåller ett aktivt material av blysvamp.

  Platta – positiv

  Gjuten metallram som innehåller ett aktivt material av blydioxid.

  Plugg

  Komponent med ventilationskanaler för förslutning av cellöppning.

  Polaritet

  Beskriver laddnings- eller spänningsförhållandet mellan två elektroder.

  Poler

  Elektriska kopplingar mellan batteriet och den externa kretsen. Varje pol är kopplad till antingen den första (positiva) eller den sista (negativa) länken i batteriets seriekopplade celler.

  Ram

  Batterigallrets förstärkta utanpåliggande del.

  Reaktion, reversibel

  Kemisk reaktion som kan ske i båda riktningar (oxidation eller reduktion). Cellreaktionen måste vara reversibel för att man ska kunna använda ett sekundärbatteri (t.ex. laddning och urladdning av ett sekundärbatteri).

  Rekonditionering

  Urladdning med låg ström (t.ex. I100) och laddning med cirka 30 % överladdning. Proceduren kan vid behov upprepas.

  Renat vatten

  Destillerat eller avmineraliserat vatten som används för att kompensera för vattenförlust i batterier som kräver underhåll.

  Reservkapacitet (RC)

  Hur många minuter ett nytt, fulladdat batteri kan leverera 25 ampere vid 26,7 °C/80 °F och bibehålla en polspänning som är lika hög eller högre än 1,75 volt per cell. Värdet visar hur länge ett batteri kan hålla viktig utrustning igång om fordonets generator skulle strejka.

  Resterande kapacitet

  Den kapacitet som kvarstår efter urladdning.

  Resterande laddning

  Full laddning från obestämd laddningsstatus.

  Separator

  Komponent som håller isär de positiva och negativa plattorna i ett element samtidigt som den släpper igenom ström.

  Seriekoppling

  Beskriver hur de positiva polerna i en cell/batteri kopplas till de negativa polerna i en annan cell/batteri. Ökar batterinätverkets spänning samtidigt som kapaciteten ligger kvar på samma nivå.

  Självurladdning

  Självurladdning är en temperaturberoende permanent kemisk reaktion som sker i en cell eller ett batteris elektroder utan att batteriet är kopplat till en konsument.

  Slutladdspänning

  Indikerar den lägsta tillåtna spänningsnivån till vilken ett batteri eller en cell kan laddas ur. Om batteriet underskrider denna nivå (djupurladdning) kan den elektrokemiska cellen i olika typer av batterier (t.ex. bly, Ni/Cd, NiMH) skadas eller (genom polomkastning) förstöras.

  Slutladdström

  Den uppnådda strömmen i slutet av en IU-laddningsprocess (gasbildningsström).

  Spänning, nominell

  Batteriets genomsnittsspänning under urladdning med låg ström. Tillverkaren anger värdet på ackumulatorn (t.ex. Ni/Cd = 1,2 per cell).

  Spänningssänkning, kortvarig

  Tillfällig spänningssänkning vid användning av urladdning med hög ström (t.ex. i blyackumulatorer).

  Spänningsfall

  Uppstår när strömmen flödar genom en resistor inuti en sluten krets.

  Spänningsplatå

  Långsam spänningssänkning under en lång period. Förknippas med många urladdningar av slutna kadmiumceller och slutna blyceller. Platån varar generellt från det första spänningsfallet i början av urladdningsprocessen till den första kröken i kurvan, varefter spänningen sjunker snabbt.

  Standardladdning

  Laddström som kan bibehållas på obestämd tid utan hjälp av specialceller eller utbytbara batteriladdare. Under normala omständigheter kan cellerna laddas i 12–14 timmar över natten.

  Ström

  Flödet av elektriska laddningar, eller elektronernas rörelser längs en ledare. Mätenheten för elektrisk strömstyrka är ampere.

  Svetsning

  Sammanslutning av två eller flera plattor till ett elektrodblock genom fastsvetsning av anslutningsrem. Se COS.

  Syraskiktning

  När man laddar en blysyracell bildas det syra med hög densitet i plattorna. På grund av tyngden sjunker denna syra ner till botten av cellen samtidigt som syra med lägre densitet flyter uppåt. Denna syraskiktning kan orsaka kapacitetsförlust och skada batteriet.

  Temperatur, nominell (Tnom)

  Elektrolytens nominella temperatur är ett bestämt värde som används som referensvärde i kapacitetstest (Tnom i enlighet med europeiska standard EN 60095-1 ligger till exempel på omkring 25±2 °C för ett blybatteri med 20 timmars kapacitet).

  Termiskt genombrott

  Beskriver den kontinuerliga uppvärmningen av elektrolyten upp till kokpunkten till följd av att laddningsströmmen ökar samtidigt som laddningsspänningen sjunker (blybatteri med hög instabilitet)

  Total ägarkostnad (TCO)

  Redovisningsteknik • Inkluderar alla aspekter/kostnader förknippade med fordonets totala livslängd: • förvärv • energi (bränsleförbrukning) • reparation och underhåll (däck, batterier) • Inkluderar både direkta och dolda kostnader • Liknar livscykelkostnad (LCC) för investeringsvaror som byggnader och tillverkningsmaskiner

  Underhållsfritt batteri med inbunden elektrolyt

  Blysyrabatteri i vilket elektrolyten hålls på plats med en gel eller glasfibermatta (AGM). Batteriet är förslutet och utrustat med ventiler. Mycket stabilt med goda cyklingsegenskaper.

  Underhållskapacitet

  Batteriet hålls i fulladdat skick med hjälp av en laddare som laddar batteriet med konstant låg spänning (kompenserar för självurladdning).

  Urladdning

  Ett batteri som levererar ström sägs genomgå en urladdningsprocess.

  Urladdning med hög ström

  Urladdning med strömstyrka över 5C.

  Urladdning med låg ström

  Urladdning med strömflöde under 0,1 C.

  Ventil

  Enhet som släpper igenom gas men inte luft när det inre trycket är för högt.

  Vibrationstålig

  Batteriskydd mot vibrationer som uppnås med hjälp av designåtgärder (t.ex. genom att fixera ett elektrodblock med smältlim).

  Volt

  Mätenhet för elektrisk potential. Förkortas V. Döpt efter den italienska fysikern och greven Alessandro Volta (1745–1827).

  VRLA-batteri (Valve Regulated Lead Acid)

  Batterier som är förslutna och underhållsfria.

  VTCO (Voltage and Temperature Dependent Cutoff / Spännings- och temperaturberoende strypning)

  Se Strypning, spännings- och temperaturberoende

  Watt

  Mätenhet för elektrisk ström, t.ex. hur snabbt elektronerna flödar med eller mot en elektrisk potential. Formel: Watt = Ampere x Volt.